Fel dych chi’n gwybod, pan rydych yn dysgu sgil newydd fel iaith, mae’n bwysig ymarfer gymaint â phosib. Faint bynnag o amser rydych yn treulio yn pori drwy lyfrau, y peth gorau gellwch chi wneud yw siarad Cymraeg gymaint â phosib.

Fe fydd eich tiwtor yn gwneud pob ymdrech i sicrhau pwysigrwydd digon o siarad Cymraeg yn y dosbarth. Yn ogystal â hyn, mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Gwent yn cydnabod pa mor bwysig ydyw i chi ymarfer eich Cymraeg tu allan y dosbarth drwy drefnu digwyddiadau cymdeithasol amrywiol.

Y peth pwysig yw eich bod â chyfleoedd i ymarfer eich Cymraeg – pa bynnag eich lefel.

 

As you know whenever you're learning a new skill such as a language, it’s so important to practise as much as possible. However much time you spend pouring over books, the best thing you can do is speak Welsh as much as possible.

Your tutor will make every effort to ensure the emphasis is on speaking Welsh as much as possible in class. In addition the Gwent Welsh for Adults Centre recognises how important it is for you to practise your Welsh outside the classroom by organising a wide range of social activities.


The most important thing is that you have an opportunity to practise your Welsh - whatever your level.