Golwg ar Gynnydd - Introduction for Learners

Cynllun newydd yw Golwg ar Gynnydd fydd yn cael ei beilota ar nifer gyfyngedig o gyrsiau Cymraeg i Oedolion ar lefelau Mynediad 1, Mynediad 2, Sylfaen 1 a Sylfaen 2 (cyrsiau 60 awr / dwyawr yr wythnos yn unig), o Fedi 2015 tan haf 2016. Nod y cynllun yw adolygu'r gwaith cwrs gan nodi lle bu'r dysgu'n llwyddiannus, a lle bydd angen gwaith pellach cyn symud ymlaen. Fe welwch yma fideo sy'n cyflwyno'r cynllun i ddysgwyr Cymraeg i Oedolion.

 

Golwg ar Gynnydd / View your Progress is a new scheme which will be piloted on a limited number of Welsh for Adults courses at Entry 1, Entry 2, Foundation 1 and Foundation 2 levels (60 hour / two hours per week courses only) from September 2015 to summer 2016. The objective of the scheme is to revise the coursework, highlighting where the learning has been successful, and where additional work is needed before moving on. You will find here a video introducing the scheme to Welsh for Adults learners.